Hent en printvenlig udgave af vedtægterne

Grundejerforeningen Solhjemgården | Vedtægter Mejsevænget Strandskadevej Musvitvej Ravnevej Emuvej Mejsevej Kirke Stillinge Strand 4200 Slagelse musholm bugt storebælt vestsjælland

Vedtægter

 

 

§ 1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Solhjemgården."

§ 2.

Foreningens formål er at virke for varetagelsen af de fælles interesser for ejerne af de parceller, der er udstykket fra matr. nr. 13 b Kirke Stillinge By og Sogn. Foreningen er opstået ved sammenlægning af grundejerforeningen "Solhjemgården" og grundejerforeningen "matr. nr. 13 b Kirke Stillinge By og Sogn". Det påhviler navnlig foreningen at drage omsorg for, at veje og fællesareal vedligeholdes. I det omfang I/S af 10. december 1965 og ejeren af matr. nr. 13 b Kirke Stillinge By og Sogn måtte overdrage grundejerforeningen sine beføjelser i henhold til de på ejendommen tinglyste deklarationer angående bebyggelse m. v. , vil grundejerforeningen udøve disse beføjelser.(I 1996 overgik vejarealerne til "Solhjemgården"). Foreningens hjemsted er Stillinge Sogn.

§ 3.

Alle ejere af parceller inden for det i § 2 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen " Solhjemgården". Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen, dog betaler de grundejere, der ikke har direkte adgang til de på arealet udlagte veje, kun halvt kontingent. Ved for sent betaling af kontingentet, sendes én rykker ( og kun én ) + 100 kr. i gebyr. Hvis fristen for betaling ikke overholdes, sendes sagen uden yderligere varsel til advokat med henblik på inddrivelse via Inkasso.Alle omkostningerne hertil, betales af medlemmet. Foreningens udgifter til varetagelse af foreningens formål fordeles pro rata mellem foreningens medlemmer i forhold til antallet af parceller inden for grundejerforeningen. For medlemmernes anpart og udgifter til grundejerforeningen hæfter medlemmerne med deres ejendomme. Foreningen er berettiget til at gøre sit tilgodehavende mod parcellerne gældende i henhold til de på ejendommen tinglyste deklarationer, hvorefter der er lyst pantstiftende servitut på henholdsvis kr. 1.000 og kr. 2.000 for hver ejendom.

§ 4.

Grundejerforeningens bestyrelse, der skal bestå af 5 medlemmer + 2 suppleanter, vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer udpeges af generalforsamlingen. Bestyrelses medlemmer kan kun vælges inden for grundejerforeningens medlemskreds. Valget gælder for to år. Der føres protokol over de på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne trufne beslutninger. Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsåret løber fra 1/6 til 31/5. Bestyrelsen må kun træffe økonomiske beslutninger, der ligger inden for det af generalforsamlingen vedtagne budget. Bestyrelsen i sin helhed tegner foreningen. Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal, forstået således at mindst tre bestyrelsesmedlemmer skal stemme for forslaget.

§ 5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Hvert år indenfor perioden 1. Juni til 31 August afholdes der ordi­nær generalforsamling på et af bestyrelsen i Stillinge valgt sted. Grundene skal holdes i overensstemmelse med bestemmelserne i den på grundene tinglyste deklaration. Alt post (mødeindkaldelser, referater, kontingentopkrævning, informationer mv.) fra foreningen, vil fra 1/1 2018 kun blive udsendt via e-mail samt ved opslag på foreningens hjemmeside – www.solhjemgården.dk. Det er alene medlemmets ansvar at sikre sig at foreningen til enhver tid har den korrekte email-adresse. Indkaldelse til generalfor­samlingen skal ske med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller hvis mindst en femtedel af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, indeholdende forslag om, hvilke emner der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelse
- Lige år vælges: formand, 1 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant.
- Ulige år vælges: kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
5. Udarbejdelse og vedtagelse af budget.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der fremsættes ønske om skriftlig afstemning. Der tilkommer ejeren af hver parcel 1 stemme. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

§ 6.

Forslag til ændringer i og tilføjelser til denne vedtægt kan kun foretages på en generalforsamling, og til deres vedtagelse kræves, at totrediedele af tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Til ændringer af formålsparagraffen kræves femsjettedels flertal fra alle foreningens med­lemmer.

§ 7.

Foreningen kan kun opløses, hvis femsjettedel af foreningens medlemmer har stemt herfor på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue medlemmerne pro rate. Således som vedtaget på generalforsamlingen den 20.oktober 1974 og den 12. juli 1997 i Kirke Stillinge.