Støvlebækrenden administreres af vandløbsmyndigheden i Slagelse kommune

 

Grundejerforeningen Solhjemgården har ikke nogen myndighed, men kan kun henvise til nuværende lovgivning angivet herunder. Kanalen fra Støvlebækken til Storebælt blev i maj 1947 optaget i fortegnelsen over de mindre vandløb.
Hidtil havde Støvlebækken løbet ud i Almindrenden med udløb i Storebælt ved Kelstrup Strand (kilde : Helge Christiansen).

 

Støvlebækrenden | Grundejerforeningen Solhjemgården Strandskadevej Mejsevænget Mejsevej Kirke Stillinge Strand 4200 Slagelse musholm bugt storebælt vestsjælland

Støvlebækrenden med udløb ved Stillinge strand | 4200 Slagelse

Udløbet ved Stillinge strand

Slagelse kommune kommer forbi mindst 2 gange ugentligt for at se efter Støvlebækrenden ikke stopper til. Hvis renden stopper til kan der rettes henvendelse til afdelingen Miljø på nummeret 58 57 36 00. Udløbet blev renoveret i Januar 2009 hvor nye stålskodder er opsat samt betonkonstruktionen ændret og genoprettet.

 

Nabo til Støvlebækrenden

De regler der findes omkring Støvlebækrenden har Slagelse kommune lagt på deres hjemmeside.

- Generelt om vandløb i Slagelse Kommune

Læs de oprindelige regler fra 1966.

Den vigtigste information omkring Støvlebækrenden er nedskrevet herunder.

 

Banketter & Bræmmer

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte og trævegetation. For at begrænse grødevæksten kan bredejer påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 meter fra øverste kant. Såfremt dele at beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding. For at læse mere om dette emne henvises til regulativet.

Direkte naboer til vandløbet må ikke uden vandløbsmyndighedens godkendelse tillades bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art indtil 8 meter fra vandløbets øverste kant.

 

Oprensning

Tilsyn med bræmmerne foretages efter 1. januar 2013 af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilsyn af randzonerne. Kommunen er fortsat myndighed på området, og vil også i fremtiden reagere på overtrædelser af bræmmebestemmelsen, uanset om de er observeret af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen eller kommunen selv.

Grødeskæring

Kommunen annoncerer det nærmere tidspunkt for grødeskæring i det enkelte vandløb på deres hjemmeside og i de lokale aviser.

 

Det påhviler den enkelte grundejer der er nabo til Støvlebækrenden selv at undersøge om der er oplagt fyld som skal fjernes eller spredes. Brugerne af de tilstødende jorder er pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1 Maj. For mere information henvises til regulativet.

 

Måling af vandstand i Støvlebækrenden

Støvlebækrenden | Målestation | Grundejerforeningen Solhjemgården | Strandskadevej | Mejsevænget | Mejsevej | Kirke Stillinge Strand | 4200 Slagelse | Musholm bugt | Storebælt | vestsjælland


vandløbsiden (Slagelse kommune) kan man løbende følge målinger af vandstanden i Støvlebækrenden.