Støvlebæksrenden administreres af vandløbsmyndigheden i Slagelse kommune. Grundejerforeningen har ikke nogen myndighed, men kan kun henvise til nuværende lovgivning angivet herunder.


Kanalen fra Støvlebækken til Storebælt blev i maj 1947 optaget i fortegnelsen over de mindre vandløb. Hidtil havde Støvlebækken løbet ud i Almindrenden med udløb i Storebælt ved Kelstrup Strand (kilde : Helge Christiansen).


Støvlebækrenden løber gennem Solhjemgårdens område nær ved Stillinge strand musholm bugt 4200 Slagelse vestsjælland

Støvlebækrenden med udløb ved Stillinge strand Slagelse


Udløbet ved Stillinge strand


Slagelse kommune kommer forbi mindst 2 gange ugentligt for at se efter renden ikke stopper til. Hvis renden stopper til kan der rettes henvendelse til Teknik & Miljø - 58 57 45 51 og spørge efter en vandløbsmedarbejder. Udløbet blev renoveret i Januar 2009 hvor nye stålskodder er opsat og betonkonstruktion ændret og genoprettet.


Nabo til Støvlebæksrenden


De regler der findes omkring Støvlebæksrenden har Slagelse kommune lagt på deres hjemmeside.


- Generelt om vandløb i Slagelse Kommune


Læs de oprindelige regler fra 1966.

Den vigtigste information omkring Støvlebæksrenden er nedskrevet herunder.


Banketter & Bræmmer

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte og trævegetation. For at begrænse grødevæksten kan bredejer påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 meter fra øverste kant. Såfremt dele at beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding. For at læse mere om dette emne henvises til regulativet.

Direkte naboer til vandløbet må ikke uden vandløbsmyndighedens godkendelse tillades bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art indtil 8 meter fra vandløbets øverste kant.


Oprensning

Tilsyn med bræmmerne foretages efter 1. januar 2013 af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilsyn af randzonerne. Kommunen er fortsat myndighed på området, og vil også i fremtiden reagere på overtrædelser af bræmmebestemmelsen, uanset om de er observeret af NaturErhvervstyrelsen eller kommunen selv.


Grødeskæring

Kommunen annoncerer det nærmere tidspunkt for grødeskæring i det enkelte vandløb her på deres hjemmeside og i de lokale aviser.


Det påhviler den enkelte grundejer der er nabo til Støvlebækrenden selv at undersøge om der er oplagt fyld som skal fjernes eller spredes. Brugerne af de tilstødende jorder er pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1 Maj. For mere information henvises til regulativet.

En tak til Thomas Hildkjær fra Teknik & Miljø for info og hjælp til at forstå materialet.