Kloakering af Stillinge strand i 2015-2017


Udgangspunktet er at alle sommerhuse skal kloakeres i Slagelse Kommune inden udgangen 2020. Kommunen har en spildevandsplan for området, der gælder alle eksisterende kloakker, rensningsanlæg, vandløb etc. frem til 2020. Grundejerforeningens område blev kloakeret i efterår 2015/ forår 2016.


2018

Anlægsarbejdet er afsluttet, og kloakanlægget er i fuld drift i alle områder af Stillinge Strand.
Oversigtskort over gravearbejdet.


2017

Vejsyn med fokus på sætninger og evt. opretning efter udført arbejde med kloakken.


2016

- Januar Udsendelse af regning for tilslutningsbidrag til grundejere.

- 31 Marts seneste betalingsdato af tilslutningsbidraget.


2015

Takst for vandafledningsbidraget er i 2015 på 40,5 kr/m3 ex. moms altså et fald i forhold til 2014. SK Forsyning starter arbejdet som planlagt med kloakering af hele Stillinge strand (970 sommerhuse). Der kan læses mere overordnet om projektet hos SK Forsyning.


Grundejerforeningen er en del af etape 1 hvor følgende plan er gældende lige nu. Se detaljeret tidsplan her.

- 12. januar 2015 Frist for ønsker om ændret placering af skelbrønd
- 15. januar 2015 Udpeges de bydende entreprenører
- 1. februar 2015 Udsendes udbudsmaterialet til de bydende entreprenører.
- Marts 2015 (uge13) Offentliggørelse af entreprenør
Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S
- April 2015 Klargøring for opstart af anlægsarbejder.
Etablering af skurby og oplagspladser mv. Der afholdes indledende vejsyn, hvor vejene  gennemgås og det aftales hvordan der skal  retableres.   Der udsendes breve til grundejerne i etape 1 med orientering om kloakarbejdet.
- 1. maj 2015  Opstart af anlægsarbejder i etape 1, Stillinge syd.
- 4. maj 2015 Informationsmøde i Stillingehallen
Bygherre/Rådgivers præsentation
Entreprenørens præsentation
- Juli 2015  Sommerferie – ingen anlægsarbejder i kloakprojektet. Den detaljerede plan er blevet revideret.
- August 2015  Kloakarbejde i etape 1 fortsætter.
- November 2015 - der afholdes afsluttende vejsyn i etape 1 efter retablering af veje.
   Der udsendes breve til grundejerne i etape 1 med frist for indmelding af fejl og mangler på grunden.
- December 2015  Kloakarbejder afsluttes. Kloaksystemet (pumperne) testes og sættes i drift.
   Der udsendes breve til grundejerne i etape 1, når kloaksystemet er klar for tilslutning.


2014

Takst for vandafledningsbidraget er i 2014 på 42,5 kr/m3 ex. moms. Ingen stigning i år. 07-08-2014 har 2 medlemmer fra grundejerforeningens bestyrelsen været til informationsmøde med kommunen (se referat fra grundejerforeningens generalforsamling). Slagelse kommune har frigivet en informationsvideo om kloakeringen for hele området se den herunder.


December : Alle grundejere modtager et infobrev, der indeholder tegning med forslag til skelbrøndsplacering.


2013

Takst for vandafledningsbidraget er i 2013 på 42,5 kr/m3 ex. moms. Det betyder en stigning på 21 % i forhold til 2012.
Den store stigning (i øvrigt landets højeste) er kommet i medierne.


2012

Takst for vandafledningsbidraget er i 2012  35 kr/m3 ex. moms. Det betyder en stigning på 22 % i forhold til 2011.


2011

28 Februar er takster for vandafledningsbidraget i 2011 godkendt af Slagelse byråd. Afgiften for 2011 er 28,50 kr/m3 ex. moms. Det betyder Slagelse kommune ikke har fået lov til at hæve afgiften.


Sidste år vedtog byrådet den milliard store spildevandsplan for Slagelse Kommune. En plan som skal betales af de, der skal have fjernet deres spildevand via vandafledningsafgiften. Det ville efter planen betyde en stigning i denne afgift, som brugerne skal betale til SK Forsyning A/S, der har ansvaret for økonomi, drift og anlæg. Problemet der nu er opstået er at Konkurrencestyrelsen ikke vil acceptere en så stor en stigning. Bidraget er nemlig låst fast af et prisloft fastsat af Konkurrencestyrelsen. Styrelsen vil kun acceptere et bidrag på 34 kroner pr. kubikmeter inden moms. For at spildevandsplanen kan hænge sammen økonomisk er det forudsat, at prisen skal være 52 kroner. Hvis ikke SK Forsyning får lov til at opkræve disse penge, vil det kommunalt ejede selskab skulle gældsætte sig for 1,2 milliarder kroner frem mod 2020. Information til ovenstående fundet her.


Denne information kan ikke komme bag på kommunen.
Se høringssvaret herunder fra SK forsyning fra 11 Maj 2010.


Høringssvar fra SK Forsyning 11 Maj 2010

Juni 2010


Spildevandsplan 2010-2020 er den 28 Juni 2010 vedtaget i Slagelse byråd.

- klik her for kort udpluk af kommunens referat

- klik her for hele kommunens referat


Høringssvarende gav ikke anledning til, at planen skal i fornyet offentlig høring.


Stillinge strand bliver kloakeret i årene 2015-2017.