Hvert år i Juni, Juli eller August måned afholdes der ordi­nær generalforsamling. Stedet vælges af bestyrelsen. Alt post ( mødeindkaldelser, referater, kontingentopkrævning, informationer mv. ) fra foreningen, vil fra 1/1 2018 kun blive udsendt via e-mail samt ved opslag på foreningens hjemmeside – www.solhjemgården.dk. Det er alene medlemmets ansvar at sikre sig at foreningen til enhver tid har den korrekte emai-adresse. Medlemmer i foreningen har pligt til at meddele bestyrelsen (formanden) den e-mailadresse som post ønskes sendt til.


Indkaldelse til generalfor­samlingen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamling grundejerforeningen solhjemgårdenPå generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen.


Lige år vælges: formand, 1 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant.


- Ulige år vælges: kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der fremsættes ønske om skriftlig afstemning. Der tilkommer ejeren af hver parcel 1 stemme. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.2021 - Referat fra generalforsamling nr. 54
2020 - Referat fra generalforsamling nr. 53
2019 - Referat fra generalforsamling nr. 52
2018 - Referat fra generalforsamling nr. 51
2017 - Referat fra ex. generalforsamling 7 okt.
2017 - Referat fra generalforsamling nr. 50
2016 - Referat fra generalforsamling nr. 49
2015 - Referat fra generalforsamling nr. 48
2014 - Referat fra generalforsamling nr. 47
2013 - Referat fra generalforsamling nr. 46
2012 - Referat fra generalforsamling nr. 45
2011 - Referat fra generalforsamling nr. 44

se flere referater i dokument arkivet